De ACOD behartigt als vakbond de collectieve en individuele belangen van de werknemers bij Defensie.

Onze organisatie

De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) is ontstaan op 19 augustus 1945 door samensmelting van de -toenmalig bestaande- verschillende socialistische overheidsvakbonden. De structuur van onze organisatie evolueerde doorheen de jaren samen met de Belgische federale staatsstructuur en is dus erg uitgebreid.

Onder de federale koepel van de ACOD vallen drie intergewestelijken:
– De Vlaamse Intergewestelijke (VLIG)
– De Waalse Intergewestelijke (IRW)
– De Brusselse Intergewestelijke (BIG)

Aangezien in Brussel ook Vlamingen wonen, behoren onze Vlaamse leden daar voor bepaalde materies – samen met de Vlamingen van de VLIG – tot wat we simpelweg de ACOD noemen. De VLIG overkoepelt vijf Vlaamse gewesten: Antwerpen-Kempen-Mechelen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Naast de bovenstaande (inter)gewestelijke opdeling, bestaat er ook één volgens sectoren. Op dit moment telt de ACOD negen sectoren: Spoor, Tram Bus Metro (TBM), Post, Gazelco, Telecom/Viegwezen, Overheidsdiensten, Lokale en Regionale Besturen (LRB), Onderwijs en Cultuur.
Elke sector is zelfstandig wat betreft zijn intern beheer en de behartiging van de beroepsbelangen van zijn leden. Elke sector bepaalt ook zelf zijn organisatorische structuur, voor zover de statuten van de (federale) ACOD worden gerespecteerd. Een ACOD-lid behoort altijd tot een gewest en een sector.

De sector “Overheidsdiensten” heeft verschillende ondersectoren. Eén daarvan is Defensie.

Meer dan 100.000 leden raadplegen over syndicale thema’s is vaak praktisch niet haalbaar. Daarom heeft de ACOD een getrapte democratische vertegenwoordiging. Er zijn verschillende beslissingsniveaus: afdelingen, gewestelijke besturen, sectorcomités, bureaus, secretariaten en een Algemeen Secretariaat. Al deze instanties werken met vertegenwoordigers: militanten, afgevaardigden, secretarissen, voorzitters. Zij worden democratisch verkozen op ledenvergaderingen. Aan het hoofd van de ACOD staat het algemeen secretariaat, dat het dagelijks beheer waarneemt.


Onze missie

Hoewel de ACOD en de socialistische partij dezelfde voorouders hebben, delen ze vandaag enkel nog dezelfde strijd, maar niet hetzelfde bed. De ACOD is een zelfstandige vakbond en dat willen we zo houden.

ACOD zet zich resoluut af tegen het alomtegenwoordige ‘concurrentie-denken’. Heersende privatiserings- en liberaliseringsgedachte zetten miljoenen mensen niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in de kou. Dit gedachtegoed is de oorzaak van de grote stijgende werkloosheid en armoede waardoor onze democratie wordt bedreigd. Bovendien komen de sociale zekerheid alsook de sociale bescherming op de helling te staan.

De ACOD kiest duidelijk voor solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Het zijn waarden die verder reiken dan het politieke vlak. Ze vinden ook hun plaats binnen het economische, sociale en culturele leven.

De socialistische vakbond heeft al heel wat bijdragen geleverd aan onze samenleving. Denken we maar aan het algemeen stemrecht, de leerplicht, de 38-urenweek, gelijk loon voor mannen en vrouwen, de collectieve arbeidsovereenkomsten, sociale uitkeringen, de mutualiteit, pensioenen, behoud van de index, etc. Vandaag mag dat misschien allemaal vanzelfsprekend zijn, maar in het begin van de vorige eeuw was het totaal onbestaande.

Als socialistische vakbond komt de ACOD op voor een solidaire samenleving, waarin iedereen op grond van zijn arbeid en behoeften kan delen in de geproduceerde rijkdom. Politieke democratie is onvolledig zonder economische en sociale democratie.

Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn voor de ACOD geen holle woorden, maar duurzame basisinstrumenten om een stabiele, toekomstgerichte maatschappij te creëren waarin het goed toeven is.


Ondersector Defensie

Werk je bij Defensie? Hier vind je meer informatie over ACOD-Defensie.

Waar zijn we actief?
De ondersector Defensie behartigt als vakbond zowel de collectieve als de individuele belangen van de werknemers bij Defensie.

Wie kan lid worden?
De burgerpersoneelsleden van Defensie.
Het militair personeel van Defensie.

De troeven van ACOD-Defensie?
ACOD-Defensie informeert je over je arbeidsomstandigheden, over evaluaties, over je rechten, over de veiligheid en de hygiëne op het werk.
ACOD-Defensie geeft raad wanneer je voor een medische commissie moet verschijnen, wanneer er tijdens de opleiding/loopbaan zich problemen voordoen, wanneer je de weg kwijt bent in de vele reglementen.
ACOD-Defensie verdedigt u, bij een tuchtzaak, onderzoeksraad of hoorzitting.