Welkom op ACOD-DefensieKlik hier voor alle info van COVID-19 die Defensie ter beschikking stelt via het intranet.
(update zie hieronder 23/10 PM)

Flash Defensie: Covid-19 geen fictie maar harde realiteit

Zie hieronder naar een boodschap van onze CHOD en VCHOD!!!

Betreft: uw loonsverbetering – verduidelijking

 
Beste militair,
 
In navolging van de communicatie vanwege de vier representatieve vakorganisaties van afgelopen vrijdag 01 Mei 20, wordt het volgende verduidelijkt:
 
Zowel aan de Defensiestaf als aan de vakorganisaties werd gevraagd om binnen de 14 dagen een vergelijkende studie van de verschillende loonbarema’s van de militairen en de verschillende veiligheidsberoepen naast elkaar te leggen, teneinde alle verschillen te detecteren en tot een methode te komen om een billijke vergelijking te maken. Eens deze vergelijkende studie uitgevoerd werd, zullen alle gegevens worden samengevoegd, teneinde een gemeenschappelijke basis te hebben om op wekelijkse basis de verdere onderhandelingen te voeren met het oog op een herziening van de weddeschalen van de militairen.
 
De vakorganisaties zullen er verder over waken om vooruitgang te boeken in dit dossier en zullen alles in het werk stellen om tot een gunstig resultaat te komen.

Betreft: uw loonsverbetering

 
Beste militair,
 
Vindt u het normaal dat een eerste korporaal-chef gemiddeld 361 euro (bruto) minder verdient dan een agent van de politie met het overeenstemmende graadniveau? Per maand welteverstaan. Of dat de (bruto) wedde van een adjudant-chef 825 euro lager ligt dan deze van een hoofdinspecteur van de politie, het gelijkwaardige niveau?  Opnieuw per maand.
 
Vindt u het normaal dat het ondertussen reeds meer dan 17 jaar geleden is sinds de laatste ernstige loonsverhoging plaatsgevonden heeft voor de militairen?
 
Vindt u het normaal dat terwijl het budget van defensie tussen 2019 en 2022 met bijna 50% gaat toenemen, met name van een kleine 3 miljard naar 4,4 miljard euro[1], de militaire overheid slechts bereid is ongeveer één achtste van deze extra 1,4 miljard te besteden aan koopkrachtversterkende maatregelen voor het personeel? Vindt u dit (om de woorden van de CHOD te gebruiken) een “herkapitalisatie van het personeel”?
 
Vindt u het normaal dat de militaire overheid vanaf 2022 slechts iets meer dan 1% van het defensiebudget van 4,4 miljard, ongeveer 50 miljoen, wil vrijmaken voor een weddeverhoging voor de militairen?
 
Wij, de representatieve vakbonden bij Defensie vinden dit in ieder geval NIET normaal. En wij vinden dit bovendien allesbehalve een “herkapitalisatie van het personeel”. Vandaar dat we niet akkoord kunnen gaan met wat de overheid op tafel heeft gelegd.
 
De meeste van de koopkrachtversterkende maatregelen zijn immers functie van de plaats van tewerkstelling, de activiteiten die de militair verricht of van zijn job. Wat betekent dat de doorsnee militair slechts van een deel onder hen zal kunnen genieten. Daarnaast zijn de 50 miljoen voor een extra loonsverbetering, die dus iedere militair ten goede zou komen, slechts borrelnootjes – en dan nog heel kleine en erg bittere. Hiermee zal de kloof met vergelijkbare beroepen in de publieke sector bijlange na niet gedicht worden. Met deze ‘aalmoes’ gaat Defensie het opzet – gelijkwaardige verloning tussen vergelijkbare beroepen – compleet mislopen. Met dit gaan we de concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt nooit winnen. En de attractiviteit van Defensie als werkgever zal met deze maatregelen ook al geen geweldige boost krijgen. 
 
Het leger zal binnen een aantal jaren vlotjes evenveel geld spenderen aan de outsourcing – geld dat nota bene van Defensie naar de privé vloeit – dan dat het wil uittrekken voor de toename van de koopkracht van zijn personeel. Tenminste als alle vrome intenties voor dit laatste gerealiseerd zullen worden, wat nog maar zeer de vraag is.  Wij vinden dit niet kunnen. Wij vinden het ongepast dat onze chefs niet geneigd zijn meer middelen vrij te maken voor een competitieve verloning van hun eigen mensen, dan dat ze defensiegeld willen ‘draineren’ naar de private sector. Zo zal er in 2022 al ongeveer 100 miljoen naar de outsourcing gaan; dit is het dubbele van het bedrag dat de militaire overheid wil besteden aan een loonsverhoging. Datzelfde jaar gaan er bovendien 12 miljoen betaald worden voor de huur van twee super-de-luxe Falcon 7X VIP-toestellen voor de witte vloot; iets waar de militairen geen bal aan hebben.
 
Het is duidelijk voor ons waar de overheid haar prioriteiten legt – en dat is zeker niet bij het personeel. Serieuze inspanningen voor het personeel, waaronder een behoorlijke weddeverhoging, zijn kennelijk niet mogelijk. Ook niet nu het groeipad van het legerbudget de komende jaren, volgens de cijfers van de defensiestaf zelf, doorheen het plafond zal schieten. En ook niet nadat dit personeel hier al meer dan 17 jaar heeft moeten op wachten. De houding van de overheid is niet meer ernstig te noemen.
 
Wij vragen daarom aan onze militaire en politieke chefs te tonen dat het hen menens is met de attractiviteit van Defensie als werkgever. Te beginnen met de vaststelling hoe groot de achterstand van de militairen op dit vlak is. Zodat zo snel mogelijk een gelijkwaardige verloning tussen vergelijkbare beroepen bekomen wordt. Wij vragen de overheid eveneens om nu daadkracht te tonen, zodat er na 17 jaar eindelijk een correcte loonsverbetering komt voor de militairen. 
 
Je krijgt immers geen goede, kwalitatieve en gemotiveerde werknemers als je er niet de juiste waarde tegenover stelt.
Want: if you pay peanuts, you get monkeys.

[1] Cijfer van de defensiestaf; (toekomstig) budget Defensie goedgekeurd door het monitoringcomité.

Hoorzitting parlementaire commissie Defensie op 29 januari 2020 – Thema: HR beleid

Goed en verstandig omgaan met het militair personeel is een must, zodat je optimaal van vakbekwame mensen kunt profiteren.
Als men respectvol met het militair personeel omgaat vinden ze het fijn in Defensie te werken. Gemotiveerd personeel is een groot goed, want ze doen een stap extra. Het militair personeel is het grootste kapitaal binnen het departement Defensie.

Lees meer…


Uithuizigheid

Onlangs berichtte de media het volgende.

“Na lang aandringen van de legervakbonden krijgen militairen straks een uithuizigheidspremie.
Per dag dat ze op buitenlandse missie zijn of op straat patrouilleren, krijgen ze 2 uur compensatie.”

Aangezien de info die via de media werd verspreid niet 100% correct is, willen we via deze weg extra duiding geven aan een systeem dat we na een langgerekt overleg hebben tot stand gebracht.

Lees meer…


Overzicht tussenkomsten en vergoedingen in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden.

Wanneer een personeelslid van Defensie geconfronteerd wordt met een ongeval (al dan niet een arbeidsongeval met inbegrip van het woon- werkverkeer), een beroepsziekte, een lichamelijke
ongeschiktheid, een invaliditeit of een overlijden, kunnen verschillende tegemoetkomingen verkregen worden vanwege Defensie, maar ook van andere departementen, verzekeringsinstellingen, openbare instellingen of bepaalde verenigingen. Het doel van dit artikel is…

Lees meer…


De militair BDL

De eerste militairen die zijn aangeworven in een loopbaan beperkte duur (BDL) komen meer en meer in confrontatie met het einde van hun militaire loopbaan. Extra info is hierdoor ook geen overbodige luxe.

Lees meer…


XL voorstellen van ACOD-Militairen

Aangezien we in de komende 5 jaar een grote uitstroom zullen hebben van oudere militairen, zal Defensie 10.000 extra militairen moeten aanwerven om dit op te vangen. Tevens dient Defensie de
attritie maximaal in te perken. Met attritie worden de gecumuleerde vertrekken van het personeel voor de pensioenleeftijd of het einde van de BDL-periode bedoeld. Hoog tijd om van Defensie opnieuw een aantrekkelijke werkgever te maken.

Lees meer…


Gratis medailles voor het militair- en burgerpersoneel van Defensie

Op 24 januari 2018 werden door de Algemene Directie Human Resources (DGHR) verschillende voorstellen om het militaire beroep aantrekkelijker te maken op tafel gelegd. Voor ons was dit eerste stap in de goede richting. Ondanks de relatief kleine initiatieven zijn we ervan overtuigd dat de noodzaak van een opwaardering van het militair beroep meer dan  noodzakelijk is.

Lees meer…


Problemen met het gele geneesmiddelenvoorschrift

Soms gebeurt het dat een apotheker het dubbele gele geneesmiddelenvoorschrift niet aanvaardt of de aangenomen arts heeft een gewoon voorschrift afgeleverd. Je zal in dat geval…

Lees meer…


XII werkdomeinen DG HR

01-Externe Werving New

  1. Actuele situatie

Op dit ogenblik duurt het selectieproces voor de gemiddelde sollicitant lang (minstens 3 dagen) en gebeurt de affectatie van een sollicitant aan een vacature op basis van een classificatiemodel, dat verschillend is voor het kader (Offr/OOffr) en voor de vrijwilligers. Dit classificatiemodel houdt rekening met de mate van geschiktheid van de sollicitant voor de vacature, zijn voorkeur en het belang dat gehecht wordt aan de invulling van de vacature…

Lees meer…


Nieuwe procedure hospitalisatieverzekering bij opname

De dienst hospitalisatieverzekering van Defensie wil u graag informeren over een belangrijke wijziging
in de procedure die DKV-klanten dienen te volgen bij een ziekenhuisopname.

Lees meer…


Aanpassing werkregime

De Defensiestaf is naarstig opzoek naar de nodige aanpassingen en middelen, om de attractiviteit van het militaire beroep te verhogen. Op 7 juni stelde DGHR een agenda voor waarbij men wil werken op 4 terreinen in de komende tijd.

Lees meer…


Dienstontheffing bloedgeven

Het reglement met betrekking tot de arbeidstijdregeling, TRAVARB, voorziet op dit moment twee mogelijkheden voor het geven van bloed:

  • Je kan bloed geven in het militair hospitaal en krijgt daarvoor 1 dag dienstontheffing op de dag van de bloedgift. Tevens ontvang je een 2de dag dienstontheffing, vrij te kiezen binnen de 30 dagen na de gift.
  • Je kiest ervoor om bloed te geven bij het Rode kruis of een erkend bloedtransfusiecentra. Hiervoor krijg je een dienstontheffing voor de nodige duur van de bloedgift, plus een maximale verplaatsingsduur van 2 uur.

Sinds 01 Jan 19 is de bloedbank van het militaire hospitaal gesloten. De laatste …

Lees meer…


Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen – plafonds

In dit artikel vindt u een overzicht van de nieuwe plafondbedragen inzake de cumulatie van een rust– of overlevingspensioen van de openbare sector met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen.

Lees meer…